فراخوان مسابقه "ابتلا، تلاش، امید، ابتهال، قلم، منجی