اندیشکده ها

جانشین بسیج اساتید استان البرز گفت: "امروز نیازمند حضور بیش از پیش اساتید خوشفکر در بسیج اساتید و اندیشکده های راهبردی و همچنین این قرارگاه توانمند هستیم"